Avís legal

© 2015. Mediactiu S.L. TOTS ELS DRETS RESERVATS
“El present Avís Legal estableix la informació general que els prestadors de serveis a través de la Societat de la Informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris per imperatiu de l’Art.10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En conseqüència, s’informa dels següents:
1. Mediactiu SL, situada a Barcelona, ​​és propietària del domini d’Internet “www.mediactiu.com”. La direcció general de correu electrònic és info@mediactiu.com
2. Les normes professionals aplicables als serveis prestats per Mediactiu SL, són les reflectides en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i normes concordants i les que en cada moment li siguin aplicables pels estatuts vigents.
3. Ús del Lloc Web i acceptació
L’accés al lloc web www.mediactiu.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part del mateix de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal.
El contingut del present Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’Avís Legal publicat per Mediactiu SL, en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc Web. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal.
Així mateix, l’accés al lloc web www.mediactiu.com es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per Mediactiu SL que substitueixin, completin i / o modifiquin el present Avís Legal.
Condicions d’ús del lloc web L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix Mediactiu SL a través del Lloc Web www.mediactiu.com de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del lloc web pot o no exigir una prèvia subscripció o registre d’usuari. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i es responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per Mediactiu SL., Amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.
Drets de propietat intel·lectual i industrial Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web són propietat de Mediactiu SL per la qual cosa no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense l’autorització expressa d’aquesta Associació. Per continguts d’aquest lloc web entenem, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.
L’usuari s’abstindrà d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’han posat a la seva disposició o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet sempre que aquests últims no comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts.
Les possibles referències que es facin en el lloc web de Mediactiu SL, a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de Mediactiu SL.
Exclusió de responsabilitats i garanties
Continguts Les dades, textos, informacions, imatges o sons publicats al lloc web www.mediactiu.com són mostrats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i Mediactiu SL.
En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà aquesta última. S’adverteix a l’usuari que abans d’emprendre qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, procedeixi a verificar la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament d’Atenció al Client a través de l’adreça de correu electrònic info@mediactiu.com
Disponibilitat i continuïtat Mediactiu S.L. exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’accés al lloc web i els seus serveis. L’accés a la informació i serveis que presta aquest lloc web té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, Mediactiu S.L. podrà donar per acabada o suspendre l’accés al seu lloc web en qualsevol moment.
Virus i codis maliciosos Mediactiu S.L. exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
Linking Mediactiu S.L. exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
Ús il·lícit Mediactiu S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms comercials, marques o altres signes distintius que, no sent propietat d’Mediactiu SL, apareguin en el lloc web.
Menors d’Edat Mediactiu S.L. no pretén ni desitja obtenir informació de caràcter personal directament de menors d’edat; però, no sempre podem determinar l’edat de les persones que accedeixen i utilitzen els nostres llocs web. En el cas que un menor (definit d’acord amb els criteris establerts en la llei aplicable) ens proporcioni les seves dades sense el consentiment dels seus pares o tutors, instem al pare o tutor a que es posi en contacte amb nosaltres i ens sol·liciti que s’elimini aquesta informació i es doni de baixa la subscripció realitzada pel menor d’edat respecte a les futures comunicacions comercials de Mediactiu SL
Protecció de dades de caràcter personal Per contractar qualsevol dels serveis o productes oferts en aquest lloc web, a més de per mitjà de www.mediactiu.com, pot enviar un mail a info@mediactiu.com Mediactiu SL tractarà les seves dades personals amb estricta subjecció a la seva política de privacitat continguda en aquest lloc web.
Campanyes publicitàries Mediactiu S.L. pot o no mantenir actives campanyes de publicitat per a la promoció dels seus productes i serveis. Totes les campanyes que es realitzen en entorns en línia o en un altre tipus d’entorns remeten a aquest lloc web. Les campanyes publicitàries respecten escrupolosament la professió, els companys que la integren i compleixen amb el Codi Deontològic de l’ICAM, l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, la Llei de competència deslleial i la Llei general de publicitat.
Notificacions Totes les notificacions o comunicacions realitzades pels usuaris a Mediactiu SL es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin per alguna de les següents formes: Mitjançant enviament postal a l’adreça que l’usuari hagi prèviament posat en coneixement de Mediactiu SL. Mitjançant la trucada telefònica al número que l’usuari hagi posat prèviament en coneixement de Mediactiu SL. Mitjançant l’enviament de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que l’usuari hagi posat prèviament en coneixement de Mediactiu SL. Per tant, perquè aquestes notificacions es puguin dur a efecte, cal que l’usuari manifesti que tots els dades facilitades per ell són certes i actuals, comprometent-se a notificar qualsevol modificació dels mateixos.
Legislació i jurisdicció La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Mediactiu S.L.